اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://karyabi.mcls.gov.ir/fa/news/172936/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-6-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84-1-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-7-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c

اشتراک گذاری