اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://karyabi.mcls.gov.ir/fa/news/175952/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-1398

اشتراک گذاری