اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://karyabi.mcls.gov.ir/fa/news/190760/%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88%db%8c%da%98%d9%86

اشتراک گذاری