اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kb.farhang.gov.ir/fa/news/380669/%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86-8-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac

اشتراک گذاری