اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://khargport.pmo.ir/fa/news/38023/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-NELMA-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%da%af

اشتراک گذاری