اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://khargport.pmo.ir/fa/news/45154/%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری