اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://khc.kums.ac.ir/en/news/11266/The-theme-for-World-Hypertension-Day-2013-is-Healthy-Heart-Beat-Healthy-Blood-Pressure

اشتراک گذاری