اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://khc.kums.ac.ir/fa/news/24078/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری