اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://khorasanj.emdad.ir/fa/news/1297/%d8%a7%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-15-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%87%db%8c

اشتراک گذاری