اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://khorasanj.emdad.ir/fa/news/463/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-960-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%ad

اشتراک گذاری