اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://khorasanj.emdad.ir/fa/news/569/%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7-53-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d8%b3%db%8c

اشتراک گذاری