اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://khuzestan.investiniran.ir/fa/news/4853/%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-12-%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%da%86%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%81-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c

اشتراک گذاری