اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/1093/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86

اشتراک گذاری