اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/1183/%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%af-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری