اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/1247/%d8%aa%da%a9%d8%ab%db%8c%d8%b1-%da%af%d9%84-%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c

اشتراک گذاری