اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/1455/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84

اشتراک گذاری