اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/1555/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87

اشتراک گذاری