اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/1802/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%84-%d9%87%d8%a7

اشتراک گذاری