اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/1928/%da%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%b2%da%86%d9%87-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری