اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/1960/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%be%d9%88%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1-%d8%aa%db%8c%d8%ba%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری