اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/1961/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%82%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری