اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/2210/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87

اشتراک گذاری