اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/2634/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ba%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری