اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/2740/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d9%88%d8%b7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%b1

اشتراک گذاری