اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/2927/%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری