اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/4002/%da%af%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%88-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری