اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/4272/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%af%d9%84-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری