اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/5189/%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%aa%db%8c

اشتراک گذاری