اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/5250/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری