اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/5319/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%86-%d8%b3%d8%a7%db%8c

اشتراک گذاری