اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/5889/%d9%86%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%84-%d9%86%d8%b1%da%af%d8%b3

اشتراک گذاری