اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/6133/%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%85-%d8%a2%d8%a8-%d8%a8%d8%a7-%da%af%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%88-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%da%af%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%ae%d8%b4%da%a9

اشتراک گذاری