اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/6148/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d9%86-%da%86%d9%84%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%88%db%8c%d8%af-%da%af%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری