اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/6198/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%af-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa

اشتراک گذاری