اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/6267/%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-%db%b6-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d9%86%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری