اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/6276/%db%b9-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d9%85%d8%b1%da%af-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری