اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/6710/%db%b1%db%b0-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری