اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/6736/%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c-%da%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%da%af%d9%84%d9%81-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c

اشتراک گذاری