اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/6927/%db%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری