اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/7266/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%aa%db%8c

اشتراک گذاری