اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/7745/%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%da%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری