اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/8407/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری