اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/8615/%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%ad%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری