اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kohgiluyehandboyerahmad.payesh8523.ir/fa/news/8843/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b7-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c

اشتراک گذاری