اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://konarak.sbportal.ir/fa/news/6436/%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%da%a9%d9%84%d9%87-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%b2%d9%88-50-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری