اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://konarak.sbportal.ir/fa/news/8220/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a2%d9%87%d9%86-%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-D%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ae%d8%af%db%8c%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%a8%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%a8%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-%d9%88-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%af

اشتراک گذاری