اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://konarak.sbportal.ir/fa/news/8221/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b4-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%a9

اشتراک گذاری