اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://konarak.sbportal.ir/fa/news/8292/%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%88-%da%86%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9-%d8%a2%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری