اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kordestan.mcls.gov.ir/fa/news/191362/%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری