اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://kordestan.mcls.gov.ir/fa/news/191584/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c-%d9%88-%db%8c%da%a9%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d9%86%d8%af%d8%ac

اشتراک گذاری